Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


SCTUB

Stavební centrum trvale udržitelných budov

Zdůvodnění společenské potřeby SCTUB
Projekt reaguje na návrh směrnice o energetické náročnosti budov, který schválila Evropská komise v listopadu 2008 a který je v souladu s dlouhodobými strategickými cíli snižování emisí a zlepšování energetické efektivnosti. Po schválení návrhu následně Evropský parlament schválil 18. května 2010 novou směrnici, která vstoupila v platnost 8. července 2010. Jedním z hlavních důvodů, které vedly k vydání tohoto dokumentu, bylo zjištění, že podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Evropské unie je 40 % a podíl na emisích CO2 tvoří téměř 36 %.
Z uvedených důvodů snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách koresponduje i se záměrem snižováním emisí skleníkových plynů. V návaznosti na uvedené skutečnosti Evropská unie přijala závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20 % a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20 % podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle „20-20-20“). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31. prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018. Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov.

SCTUB ve Vysokém Mýtě
VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě se schválenou akreditací vzdělávacího programu 36 – 41 – N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty bude od září 2016 jedinou školou v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, která bude připravovat odborníky na úrovni pomaturitního terciárního vzdělávání splňujícího parametry terciární kvalifikace ISCED 5 B a EQF6.
Studijní obor Nízkoenergetické a pasivní objekty připravuje odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov – integrace stavebního řešení, systémů techniky prostředí staveb a technického zařízení budov, řídících, energetických a informačních systémů.
Absolvent umí z uvedených oblastí vypracovat projekt, ovládá základní návrhový, grafický a výpočtový software, má osvojeny základní znalosti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, které dokáže uplatnit při své práci. Součástí vzdělání je i podpora oblasti měkkých dovedností – kreativity, samostatnosti, schopnosti řešení problémů a také obecných dovedností – počítačová způsobilost. Komplex dalších odborných předmětů zařazených do studijního programu umožní studentům vytvořit si základní teoretická i praktická východiska pro praxi ve vazbě na současně platnou legislativu.
V praxi absolventi najdou uplatnění v povolání se zaměřením na technická zařízení budov a prostředí staveb, a to v pracovních pozicích na různých stupních projekčních kanceláří i realizačních firem, rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být absolvent i ve státní správě a administrativě. Absolventi mohou působit v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, rozvodu plynu v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských, mohou působit jako odborníci a konzultanti v oblasti stavební tepelné techniky a energetiky staveb. Uplatnit se mohou v řízení výroby součástí TZB, zajišťování údržby stávajících souborů, v laboratořích TZB, ve výzkumu i na úseku správním.
Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB – obor Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení) a specializaci Energetické auditorství – viz www.ckait.cz.
Škola v současnosti spravuje školský areál na ulici Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k sníženému počtu žáků je tento areál z části nevyužit. Záměr SCTUB v tomto areálu přispěje k jeho dalšímu smysluplnému využití pro oblast stavebnictví.

2. Náplň a činnosti SCTUB
SCTUB se má stát centrem vzdělanosti a rozšiřování znalostí na území Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje, případně kraje Vysočina, ale možná i dál za hranice těchto přilehlých krajů.
SCTUB by měl sdružovat nejlepší odborníky v oblasti navrhování, vlastní realizace (poradenské služby stavebníkům) a odborného dohledu nad připravovanými projekty, případně nad již realizovanými akcemi.
SCTUB by měl vstoupit do podvědomí všech investorů, svépomocných stavebníků, stavebních úřadů a jiných, kteří alespoň částečně ovlivňují připravované novostavby, rekonstrukce a opravy budov.
Bude zajišťovat oblast vzdělávací i komerční. Ve vzdělávací části SCTUB bude rozšiřovat povědomí žáčků mateřských škol, žáků základních škol 1. a 2. stupně a žáků středních škol o nutnosti šetřit neobnovitelnými zdroji energie, o stavbě nízkoenergetických udržitelných budov, bude navádět a školit k ekologii, v zacházení s odpady a v ostatních činnostech nutných pro zachování života na zemi.
V komerční části bude SCTUB trvalou obchodní prezentací (nabídkou) nejmodernějších stavebních materiálů vhodných pro stavby udržitelných budov, materiálů zabezpečujících nosné, svislé a vodorovné konstrukce; zateplení obálky, vhodné střešní konstrukce, tepelné izolace, vodotěsné izolace, okna, dveře a ostatní prvky stavby.
SCTUB bude obchodní prezentací nejmodernějších technologií jako nuceného větrání, klimatizace, rekuperace, vzduchotechniky, měření a regulace, stínění, elektrického zařízení budov, vytápění, zdravoinstalace a dalších technologií zabudovaných do budov.
SCTUB bude umožňovat všem firmám trvale prezentovat výrobky a technologie vhodné pro stavby udržitelných budov a i jejich prodej. Součástí komerční části budou i výuková střediska s trenažery pro praktická cvičení a rekvalifikaci. Podrobněji viz příloha č. 2- Náplň a činnost SCTUB.
Vznik tohoto centra byl v průběhu přípravy konzultován na jedné straně s mnoha institucemi, které se touto problematikou zabývají (Centrum pasivního domu, ČKAIT, Šetrné budovy, Šance pro budovy, Centrum architektury, ČVUT, apod.) a na druhé straně též na ministerstvech (MPO, MŽP, MMR). Při všech jednáních byla zaznamenána velmi kladná odezva a některé instituce již na přípravě projektu spolupracovaly.

sctub

ilustrační fotoAktuálně

Adaptační kurz 1.C

První společné dobrodružství odstartovali naši prváci z 1.C v Pleskotech v Českém Ráji.

Seznamovací kurz

Jak lépe se poznat a vytvořit pevný kolektiv než-li při sportu. 

Sbírkový den pro nadační fond Světluška

Opět po roce vylétly naše Světlušky do ulic, aby podpořily nadační fond Českého rozhlasu - Světluška.

Výstava Voda & civilizace

Putovní výstava jenž má za cíl ukázat lidem vodu jako strategickou surovinu.

Nejčastější dotazy

Hledáte odpovědi na své otázky k průběhu výuky? Třeba je naleznete zde.

PR-KO

Tým kreativních studentů napříč ročníky a obory píše články, zpracovává nové nápady a tvoří.


další aktuality

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA


STŘEDNÍ ŠKOLA S MATURITNÍ ZKOUŠKOU


STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM


Aktivity školy