Odborné kurzy

 Dalkar 002

Nabídka pro zájemce o vykonání jednotlivé zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky
„jednopředmětová maturitní zkouška“

Od roku 2005 naše škola umožňuje zájemcům vykonat jednotlivou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 113, zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon.

Na základě velkého zájmu ze strany odborné veřejnosti byly tyto zkoušky umožněny vykonat v oborech vodohospodářské stavby, dopravní stavitelství a pozemní stavitelství s následným získáním osvědčení o vykonání této maturitní zkoušky.

V případě, že jednotlivou zkoušku vykoná absolvent středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, je úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, prokázáno zvládnutí dalších kompetencí (rozšíření profesního profilu). Absolvent tedy rozšíří své střední vzdělání s maturitní zkouškou o odborné zaměření v rozsahu předmětů vykonaných v rámci této jednotlivé zkoušky a to jak pro přijímání na vysoké školy, tak z hlediska kvalifikace pro zaměstnání (upozornění – dotčená osoba ale nezíská další maturitní zkoušku).

Většina uchazečů před jejím konáním absolvovala při naší škole přípravné kurzy, v rámci kterých byly připraveny v plném rozsahu k jejímu vykonání, jak u zkoušky ústní, tak praktické. Pro zájemce jsou tyto kurzy školou i nadále připravovány.

Účastníci působí ve sféře projekční, realizační, ale také jako starostové obcí, mající zájem získat odborné kompetence. Řada z nich se následně po jejím vykonání přihlásila ke zkouškám autorizačním v souladu se zák. č. 360/1992 Sb. s následným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Splňují tak požadavek stavebního zákona na odborné vedení stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou). Přípravné kurzy pro autorizační zkoušky naše škola také pořádá.

Podrobné informace o přípravných kurzech k vykonání jednotlivé maturity:
vodohospodářské stavby
dopravní stavitelství