Veřejné zakázky

Aktuálně jsou zveřejněny dvě výzvy:

 

Výzva ze dne 20. 6. 2017

zakazka2017skill

 

 

Výzva ze dne 19. 6. 2017

 

 

Výzva

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, Komenského 1/II,

566 19  Vysoké Mýto, jako veřejný zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Práce stavební údržby sociálního zařízení v budově školy, Komenského 1, Vysoké Mýto“

 

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:                         Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Právní forma:              příspěvková organizace

Sídlo:                           Komenského 1/II, 566 19  Vysoké Mýto

IČ:                               49314785

DIČ:                             CZ49314785

Zastoupen:                  Ing. Pavlem Vackem, ředitelem školy

Tel.:                             465 420 314

e-mail:                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení prací stavební údržby sociálního zařízení v rozsahu soupisu stavebních prací, který je přílohou této výzvy.

 

3. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Cena díla včetně DPH, uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v dané smlouvě.

4. Technické podmínky

Technické podmínky jsou dány veškerými platnými zákony, vyhláškami a normami, pro investiční výstavbu.

Předpokládaný nejpozdější termín dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků je do 31. 8. 2017.

5. Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zájemce provede ocenění přiloženého výkazu výměr. Takto stanovená cena díla bude součástí potvrzené smlouvy o dílo zájemcem a oceněný výkaz výměr bude její součástí.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Součástí zadávací dokumentace je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena ve formě doplněného a uchazečem podepsaného návrhu smlouvy o dílo vč. příloh. Formulář smlouvy o dílo vč. příloh musí být použit bez výjimky. Uchazeč v těchto formulářích doplní data o zhotoviteli a údaje o ceně díla.

8. Požadavky na kvalifikaci

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)   který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)  který není v likvidaci,

f)   který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)    který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)   který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, přičemž vzor čestného prohlášení k možnému využití je přílohou této zadávací dokumentace.

 

Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikačních předpokladů předložení:

  • kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.
  • kopie oprávnění k podnikání - příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídající předmětu plnění
  • kopie dokladu o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm. a) v oboru pozemní stavby osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a uchazeče.

9. Údaje o hodnotících kritériích

Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

10. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 26. 6. 2017 do 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky: Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, Komenského 1/II, 566 19  Vysoké Mýto, sekretariát ředitele

 

Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem: NEOTEVÍRAT!!!

 

11. Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit

Přílohy:                1. Výkaz výměr (uchazeči jsou povinni výkaz výměr překontrolovat)

                               2. Návrh smlouvy o dílo

                               3. Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

                              

Ve Vysoké Mýtě 19. 6. 2017

Ing. Pavel Vacek

ředitel školy