Minimální preventivní program

Obsah programu

 

1. Hlavní zásady programu

1.1 Obecné cíle

1.2 Základní informace o sociálně patologických jevech

1.3 Cíle pro studenty, pedagogy, třídní učitele, ředitele školy, výchovného poradce a metodika prevence

 

2. Realizace programu

2.1. Pedagogové a vedení školy budou na škole podporovat

2.2. Komunikační pořad

2.3. Samostatné projekty

2.4. Kontakt s rodiči

2.5. Kontakty s jinými organizacemi

2.6. Koordinace působení v jednotlivých předmětech

2.7. Vytváření podmínek pro společnou činnost dětí v době mimo vyučování

2.8. Konzultační hodiny

 

3. Doplňkové aktivity a informace studentům

3.1. Videoprogramy

3.2. Odborná literatura

3.3. Informační nástěnka

3.4. Informace na internetových stránkách školy

3.5. Spolupráce s odborníky

3.6. Propagace

 

4. Závěr

 

Hlavní zásady programu

1. 1. Obecné cíle

Průběžně budeme sledovat výskyt výukových a výchovných problémů studentů a tříd.Operativně či na pedagogických konferencích – vedení školy, pedagogové, třídní učitelé,výchovná poradkyně- se tyto problémy řeší, studenti mají možnost vyjadřovat se k navrhovanýmopatřením, spolupracujeme s rodiči problémových studentů (třídní schůzky, individuální kontaktytelefonické či osobní).

K dispozici máme audio a video, dataprojektory, počítače a přístup na internet, tělocvičny. Vedení školy vytváří vhodné podmínky pro realizaci našich projektů.Studenti mají možnost se účastnit sportovních akcí pořádaných školou.

V programu se budeme věnovat oblasti sociálně-patologických jevů – konkrétně projevům šikany a násilí mezi dětmi, dále drogové problematice a závislostem obecně, spolupracovat s Policií ČR, věnovat se problematice rodičovství a pohlavního života, výchovně dopravnímu programu, problematice rasismu a extrémismu a sektám. Náš pedagogický sbor je seznámen a proškolen v problematice diagnostiky a řešení šikany. Pedagogický sbor má k dispozici dostatek odborných publikací k tématice sociálně patologických jevů v školní knihovně.

1.2 Základní informace o sociálně patologických jevech

Máme–li obecně vymezit problém, jedná se o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, zneužívání anabolik a dalších medikamentů, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, virtuálních závislostí, patologického hráčství, projevů xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, komerčního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí a diváckého násilí. Konkrétní projevy těchto sociálních patologií se na naší škole i nadále vyskytují jen velmi omezeně, sledujeme je průběžně a svůj program jsme připraveni kdykoli modifikovat podle aktuálních potřeb rodičů, studentů a pedagogů.

1.3. Cíle pro studenty, pedagogy, třídní učitele, ředitele školy, výchovného poradce a metodika prevence

Studenti by měli mít následující znalosti, dovednosti a postoje

 • umět posoudit rizika, která užívání drog přináší, jejich vliv na zdraví, budoucí zaměstnání i úroveň vzdělání
 • dokázat odmítnout nabízenou drogu
 • mít zodpovědný přístup k životu, zdraví, vlastní morálce a osobním hodnotám
 • chápat význam vlastního zodpovědného chování vůči společnosti
 • umět nalézt pomoc sobě i druhým
 • umět si vytvořit vlastní pozitivní obraz
 • znát právní důsledky šikany, zastrašování a užití násilí

Studenti by měly být vedeni

 • k rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
 • k vedení zdravého způsobu života
 • k odolnosti proti stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • k samostatnému správnému rozhodování
 • ke schopnosti týmové práce
 • ke schopnosti řešit problémy
 • k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek
 • k pěstování právního vědomí

Cíle pro pedagogické pracovníky

 • být pozitivní v přístupu ke studentům – smysluplné učení, přiměřenost
 • vyučovat za aktivní účasti studentů – spolupráce, motivující hodnocení, stimulační hry (-relaxační techniky, diskuse, projekty, hraní rolí, empatie, kreslení, nácvik komunikace)
 • koordinovat preventivní aktivity
 • využívat internet k interaktivnímu vzdělávání, předávání informací dětem, mládeži, rodičům apedagogům o zdravém životním stylu a sociálně patologických jevech, k výměně zkušeností,k informacím o realizovaných projektech apod.
 • důsledně trvat na dodržování školního řádu (nestačí přečíst na začátku školního roku, je třeba,aby studenti pociťovali, že dodržovat školní řád se vyplácí
 • pro občanskou nauku/základy spol. věd – právní aspekty chování, práva dětí, komunikace, sociální kompetencea dovednosti, rodinná a občanská výchova
 • pro chemii – návykové látky a jejich účinky na organismus
 • pro tělesnou výchovu – organizovat několikadenní intenzivní pohybové soustředění – sportovní kurzy
 • výuka jazyků a literatury – trénovat komunikační dovednosti, pracovat s texty jako s modelovými příběhy

Cíle pro třídní učitele

 • být sociálním manažerem třídy jako sociální skupiny
 • mít pravidelný kontakt se třídou
 • pomáhat řešit školní i osobní problémy studentů
 • podporovat vícedenní pobytové aktivity – hlubší vzájemné poznávání účastníků, prohlubovánídůvěry, podchycení nežádoucích projevů chování, zvládání náročných fyzických a duševníchsituací.

Ředitel školy

 • vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů
 • pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence
 • zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
 • zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence
 • sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit
 • zajišťuje zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v řádu školy
 • provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve škole

Školní metodik prevence a výchovný poradce

 • koordinují realizaci MPP ve škole
 • odílejí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence - aktuální informace z časopisu Prevence
 • zajišťují hodnocení procesů a výsledků MPP
 • spolupracují s metodikem preventivních aktivit při PPP v Ústí nad Orlicí, krajskou metodičkou prevence a manažerem prevence kriminality při MÚ Vysoké Mýto
 • podílejí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťují časovou a tematickou koordinaci v hodinách občanské nauky (ZSV), českého jazyka a chemie.

Realizace programu

2.1. Pedagogové a vedení školy budou na škole podporovat:

 • zdravý životní styl
 • rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů
 • spolupráci s rodiči
 • nabídku a využití mimoškolní zájmové činnosti - zde se jedná o využití tělocvičny v areálu školy
 • spolupráci vyučujících konkrétních předmětů, výchovného poradce, vedení školy, rodičů a třídního
 • zvýšenou vnímavost na negativní jevy při dozoru nad žáky
 • uvědomění si rizika těchto jevů na výletech, kurzech, při sportovních aktivitách (rozlišit sportovně akceptovatelné nadšení a úsilí zvítězit od nepřijatelného ponižování protivníka)
 • širší povědomí o možnosti konzultací výchovného poradce s rodiči
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům
 • prezentaci školy, jejích výsledků a výsledků studentů v soutěžích
 • účast v humanitárních aktivitách
 • vztah studentů k prostředí školy – společná péče o třídy a výzdobu školy
 • vedení studentů k zájmu o divadlo, výlety, exkurze a sportovní aktivity
 • komunikaci mezi studenty, pedagogy a rodiči studentů
 • prezentaci práce rady školy a studentské rady jako orgánu studentů
 • realizaci samostatných projektů a akcí v rámci MPP
 • posilování pozitivního sebehodnocení studentů a jejich přátelských vztahů ve skupině
 • využívání skupinových forem výuky
 • efektivní začleňování herních a prožitkových aktivit do výuky
 • další vzdělávání pedagogů v oblasti moderních metod výuky

2.2 Komunikační pořad

Studentům je na stránkách školy nabídnuta informace „Jak přestat brát drogy“ a „Kde hledat pomoc“. Jsou předkládány aktuální informace dostupné z odborné literatury, např. časopis Prevence.

2.3 Samostatné projekty

2.3.1 Program o rodičovství a pohlavním životě

Program má vést žáky k zodpovědnějšímu sexuálnímu chování. Realizace externí, MUDr. Petr Kovář, vzdělávací agentura CAT Ostrava. Forma přednášky pro 1. a 2. ročníky.

2.3.2 Program o odpovědném sexuálním chování

Externí program společnosti ACET ČR – přednáška pro 1. a 2. ročníky.

2.3.3 Výchovně dopravní program

Program je zaměřen na eliminaci rizikového chování žáků v dopravním provozu (nejčastější příčina úmrtí u mládeže – úraz, nejčastěji v dopravě). Realizace externí, provede Policie ČR formou jednohodinové přednášky ve 3. ročnících.

2.3.4 Program proti rasismu

Interně realizovaný program zaměřený na soužití s romskou menšinou. Realizace v hodinách občanské nauky ve 3. ročnících (SOU – druhý ročník, připomenutí ve 3. ročníku – národy a národnosti na našem území). Forma – přednáška s diskuzí. Vzhledem k početnosti romské komunity ve Vysokém Mýtě a osobním zkušenostem studentů a učitelů je nutné klást realistické cíle - tj. především seznámit se základními fakty o historii našich Romů a současných problémech jejich komunity. Hlavní důraz je položen na rozlišení dobrých a špatných řešení problémů vzájemného soužití.

2.3.5 Program proti rizikovému užívání drog

Program pro 1. ročník SOU, realizuje se interně v hodinách občanské nauky. Má několik částí, forma je volena podle tématu (přednáška, diskuze, skupinová práce, briefstorming apod). Letošní 1. ročník SŠ absolvuje kratší verzi – přednášku, realizuje ŠMP.

Jednotlivé části a jejich popis:

Kouření – stručný výčet rizik a společná poradna fiktivní osobě, která chce kouření omezit;

Alkohol – rozpoznání druhé tváře (nejde o informace, ale o uvědomění si společenské lži o neškodnosti alkoholu).

Protidrogová legislativa – žáci se seznamují s příslušnými paragrafy trestního zákona a zákona o přestupcích, podle těchto norem soudí daný konkrétní případ;

Tvrdé drogy – účinky a rizika – srovnávání přínosů a záporů, porovnání drog z hlediska rizik.

2.3.6 Program proti šikaně

Program pro 1. ročníky SOU i SOŠ, realizace interní v rámci občanské nauky (SOU) nebo formou přednášky (SOŠ). Cíle – nahlédnout šikanu jako poruchu fungování skupiny, vzbudit vnímavost celé skupiny vůči počátečním projevům šikany, motivovat studenty k případnému oznámení podobných problémů.

2.3.7 Program proti poruchám příjmu potravy

Externí program, přednáška s diskuzí, realizovaná o. s. Anabell. Určeno druhým ročníkům SOŠ (pouze smíšené kolektivy – ne SOU).

2.4. Kontakt s rodiči

Rodiče jsou pravidelně informováni na třídních schůzkách o aktuálních problémechstudentů a jejich řešení. Akutní případy se řeší ihned. Budeme pokračovat s příležitostnoudistribucí tematických letáků rodičům studentů. Rodiče jsou informováni o klasifikaci prostřednictvím internetové žákovské knížky. Je pravdou, že o způsobech trávení volného času studentů mohou rozhodovat spíš rodiče než škola. Rodiče jsou informováni o postojích školy k preventivní strategii a o oblasti sociálně patologických jevů a na pravidelných třídních schůzkách třídními učiteli. Žádoucí je účast rodičů na vzdělávacích a výchovných aktivitách školy – např. na třídních výletech, oslavách, návštěvách divadelních představení a koncertů.

2.5 Kontakty s jinými organizacemi

Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, SVP - Střediskem výchovné péče Mimóza Ústí nad Orlicí, Městským úřadem Vysoké Mýto, Krajským úřadem Pardubického kraje, Státním zastupitelstvím ČR, Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami), Policií ČR a vzdělávací agenturou CAT Ostrava, MUDr. Petr Kovář.

2.6 Koordinace působení v jednotlivých předmětech

I v tomto roce vyučující občanské nauky, tělesné výchovy, českého jazyka a chemie koordinují své tematické plány a rovnoměrně působí na studenty v oblasti prevence. Cílem je zabránit akumulaci podobných námětů v jedné třídě a jednom předmětu, kdy by například celý rok studenti k dané látce nic neslyšeli a pak by v jednom týdnu o ničem jiném nemluvili, popř. se dívali celé dny na video s podobnými pořady.

2.7 Vytváření podmínek pro společnou činnost dětí v době mimo vyučování

Studenti mají k dispozici knihovnu, tělocvičnu v areálu školy, městský stadion. Oblíbené jsou fotbalové, futsalové, volejbalové, košíkové turnaje tříd.. Svůj volný čas tráví někteří studentiv mimoškolních sportovních a zájmových organizacích.

2.8 Konzultační hodiny

Studenti jsou informováni o možnosti kdykoli konzultovat své problémy s třídním profesorem, výchovným poradcem, metodikem prevence a odborníky na specializovaných pracovištích, jejichž kontaktní adresy a telefony jsou na nástěnce výchovného poradenství a na internetových stránkách školy. Hodiny jsou určeny dle potřeby studentů a pevně podle informací výchovného poradce a metodika prevence.

3. Doplňkové aktivity a informace studentům

3.1. Videoprogramy

Když musíš, tak musíš.

Řekni drogám ne I.

Řekni drogám ne II.

Svoboda volby.

Projekt Šance.

DVD Pokušení

Pravda o drogách

3.2. Odborná literatura

Seznam knih

Přírůstkové číslo - Autor - Název

4748 Zdeňka Márová Problémy při výchově dorůstající dcery

5510 Radek John Memento

5621 F. Christiane My děti ze stanice ZOO

5806 Henri Joyeux City – Sexualita – AIDS

6137 Martin Němec Perníková věž

6158 Karel Žilák Pusinka

6205 Radek Hanykovics Pro drogy nemá smysl umírat

6237 Karel Žilák Jehla

6246 Kamila Velikovská Odsouzená

6248 Kamila Velikovská Svobodná, ale za mřížemi

5252 – a Jaroslava Pondělíčková, MUDr. Nezralá sexualita

III A 3007 Bohumil Ždichynec Člověk, práce a zdraví

III A 3061 Vladimír Barták MUDr. CSc. Besedy se snoubenci

III A 3065 Jan Vymětal Psychoterapie

III A 3220 kol.aut. Intimní rozhovory

III A 3272 – b Marta Brtníková MUDr. Jsem žena, kterou hledáš – jsem muž, kterého potřebuješ

III A3591 Karel Nešpor prim. MUDr. CSc. Prevence problémů způsobených návykovými látkami na školách

III A 3592 Karel Nešpor prim. MUDr. CSc. Romantická období končí – návykové látky

III A3593 – a Jiří Presl MUDr. Drogová závislost

III A3593 – b Jiří Presl MUDr. Drogová závislost

III A 4243 Karel Nešpor prim. MUDr. CSc. Vaše děti a návykové látky

III A 4244 Allen Caar Jak přestat kouřit

III A 4245 Paula Goodyer Drogy + Teenager

III A 4246 Karel nešpor prim. MUDr. CSc. Jak zůstat fit a předejít závislostem

III A 4247 Michele Elliottová Jak ochránit své dítě

III A 4248 Michal Kolář Bolest šikanování

III A 4398 Marie Vágnerová Prof.RNDr.CSc. Psychopatologie pro pomáhající profese

III A 4499 Karel Nešpor MUDr. CSc. Týká se to i mne?

III A 4500 Karel Nešpor MUDr. CSc. Alkohol, drogy a vaše děti

III A 4501 Stanislav Langer Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění

III A 4504 Jiřina Taxová Pedagogicko-psychologické zvláštnosti

III A 4506 Libor Míček PhDr. CSc. Duševní hygiena

III A 4510 Petr Vasiljevič Makoveckij Vezmi rozum do hrsti!

III A 4828 Alojz Janík MUDr.Dr. Sc. Drogy a společnost

3. 3. Informační nástěnka

Informační nástěnka je zřízena na schodišti školy. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenská centra. Nástěnka ve vstupním vestibulu je průběžně doplňována aktuálními informace z časopisu Prevence.Studenti dostávají informační materiály a k dispozici mají v knihovně odbornou literaturu. Vše je průběžně aktualizováno.

3.4. Informace na internetových stránkách školy

Internetové stránky školy www.stavebniskola.cz (rozcestník)

3.5. Spolupráce s odborníky

· Pedagogickopsychologická poradna v Ústí nad Orlicí

· SVP Mimóza Ústí nad Orlicí

· Policie ČR

· vzdělávací agentura CAT Ostrava, MUDr. Petr Kovář

· ACET ČR

· Občanské sdružení Anabell

3.6. Propagace

V tištěné podobě bude tento Preventivní program po celý rok k dispozici ve sborovně školy.S programem jsou seznámeni všichni pedagogové a program je umístěn na internetových stránkách školy.

4. Závěr

Preventivní program je určen pro všechny třídní skupiny, při výskytu problémů upravujeme operativně i naše aktivity ve třídách. Důležité je porovnat chování a způsob jednání našich studentů ve srovnání s jejich vrstevníky na různých společenských školních akcích, které se jeví být lepší než průměrné, např. při návštěvách divadelních představení a koncertů. Preventivní program v dalších letech budeme zdokonalovat a zaměřovat se na další řešení sociálně nežádoucích jevů. Naším dlouhodobým cílem je dále rozvíjet kontakty s organizacemi, věnujícími se účinné prevenci ve smyslu metod. pokynu MŠMT (č.j. MSMT- 22294/2013-1).

Platnost: od 1. 9. 2013

Vydává: Ing. Pavel Vacek

Zpracovali: Ing. Alena Jelínková, Mgr. Ondřej Glac

Závaznost: školní metodik prevence