Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

pondělí, 22 leden 2024 10:18 | Ing. Jiří Skalický

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 422/2003 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) první kolo přijímacího řízení do všech níže uvedených oborů a stanovuje příslušná kritéria přijímání.

Přihlášky je možné podat od 1. 2. do 20. 2. 2024 jedním z těchto tří způsobů:

 1. plně elektronicky prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
 2. v listinné podobě s podporou digitálního přihlašovacího systému (tj. zákonný zástupce vše vyplní elektronicky v systému bez prokázání totožnosti, systém vygeneruje výpis s unikátním kódem a ten zákonný zástupce v listinné podobě doručí osobně či poštou do kanceláře školy),
 3. v listinné podobě na tiskopisu přímo do kanceláře školy osobně každý pracovní den od 7:00 do 15:00, popř. poštou na adresu uvedenou v kontaktech.

Přihláška ke studiu musí povinně obsahovat tyto přílohy:

 • pro maturitní obor Stavebnictví:
  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • pro učební obory Instalatér, Truhlář, Zedník:
  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • formuláře přihlášky i všech příloh najdete zde.

Kromě povinných příloh může zákonný zástupce uchazeče doložit další skutečnosti, které mají vliv na příjímací řízení. Vše je podrobně specifikováno přímo v kritérií přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.
Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřených kopií všech příloh. Nepředložení originálu nebo úředně ověřeného dokladu na výzvu ředitele školy vede k nepřijetí uchazeče nebo nezapočítání bodového hodnocení (např. v případě vysvědčení z předchozího vzdělávání).
Uchazeč přijatý ke vzdělání předloží nejpozději v den nástupu do školy, tj. 2. 9. 2024, doklad o splnění povinné školní docházky. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 jsou stanovena takto:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů dle oboru:

ve tride

Odkazy, co se hodí: