Současnost

 

Vize školy

Chceme být školou pro Evropu 21. století!

 

Naše současná škola

Dnešní struktura školy, jak napovídá její název, zahrnuje tři různé stupně vzdělání a nabízí možnost vyučení, získání středního odborného vzdělání s maturitou nebo i vyššího odborného vzdělání s diplomem. Vše v oboru stavebnictví a v jeho třech základních zaměřeních, totiž ve stavitelství vodohospodářském, dopravním a pozemním. Jsme přesvědčeni, že koncepce, o níž jsme usilovali řadu let je správná. Zajišťuje vysokou návaznost, propojenost a variabilitu při volbě délky a úrovně vzdělávacích cest každému, kdo se pro studium stavebnictví rozhodne. Poslední tendence ve školské politice dávají těmto úvahám za pravdu. Mám na mysli program celoživotního vzdělávání nebo nedávná opatření, nazvaná "optimalizace sítě škol a oborů", která se nás nedotýkají. Také zájem o studium u nás je určitým potvrzením našich snah a snad i nadějí do budoucna.

Vyšší odborná škola stavební poskytuje v současné době nejvyšší stupeň vzdělání dostupný na vysokomýtsku. Absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS). Systém vzdělávání je stejný jako na vysoké škole. Absolventi poté mohou pokračovat za zvýhodněných podmínek (zkrácení doby studia) v některém z bakalářských studijních programů nabízených Fakultou stavební Technické univerzity v Ostravě. Tato spolupráce se vyvinula v souvislosti s vydáním nového školského zákona 561/2004 Sb., kdy vyšší školy musejí povinně znovu akreditovat své vzdělávací programy. Naše škola této možnosti využila k tomu, aby sjednotila studijní plán a osnovy vyučovaných předmětů s osnovami ostravské stavební fakulty. Současně byl v rámci této akreditace změněn způsob hodnocení studentů z klasického hodnocení na kreditní systém, dnes běžný v zemích EU. Na základě těchto předpokladů může docházet ke spolupráci s vysokou školou v podobě uznávání zápočtů a zkoušek získaných ve Vysokém Mýtě. Díky tomu byla také uzavřena smlouva o spolupráci mezi touto fakultou a naší školou. Tuto smlouvu využívají absolventi vyšší odborné školy, kteří mají zájem pokračovat v dalším vysokoškolském studiu a získat titul Bakalář, případně pokračovat v magisterském studiu.

Minulostí je doba, kdy naše škola vzdělávala pouze v klasickém denním studiu. Díky současným potřebám praxe a novému školskému zákonu škola poskytuje zájemcům možnost získat tzv. jednotlivou zkoušku v rámci maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky. Jedná se o poskytování dílčích kvalifikací v návaznosti na existující Soustavu povolání v ČR. Zájemce o tuto jednotlivou zkoušku může podat žádost o její vykonání v některém z odborných zaměření. Protože tato možnost začíná být při naší škole intenzivně využívána, je celým skupinám uchazečů nabídnuto absolvování přípravných kurzů k vykonání této zkoušky, a to jak části ústní, tak části praktické. Většina absolventů jednotlivé zkoušky v rámci maturity se potom hlásí k vykonání autorizačních zkoušek ČKAIT. V této oblasti také škola spolupracuje s komorou a pro zájemce o vykonání autorizační zkoušky pořádá třídenní přípravné kurzy.

Životaschopnost a úroveň jakékoliv odborné školy závisí dnes na úzkém propojení s praxí, bez kterého by výuka vlastně neměla smysl, byla by neživotná a zbytečná. Je dávnou tradicí, že spolupráce naší školy s vodohospodářskými i stavebními firmami a institucemi je rozsáhlá, trvalá a intenzívní. Konkrétním příkladem může být otevření nových učebních oborů Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení pro podniky VaK a dále obor Vodařpro podniky Povodí v rámci ČR. Učební plány byly vytvořeny s těmito podniky a plně vycházejí z jejich potřeb. Tyto obory vyučuje naše škola jako jediná v republice.

Škola využívá všech dostupných možností zavádění nových informací do výukového procesu. Zavádění nových evropských norem pro navrhování konstrukcí (Eurokódů) do tohoto procesu není výjimkou. Přednášející se ve svých předmětech soustřeďují zejména na výpočet a ukázky praktických příkladů. Od 1. 4. 2010 je povinností podle těchto norem konstrukce navrhovat. Součástí výuky je tedy způsob stanovení zatížení, navrhování konstrukcí betonových, ocelových, spřažených ocelobetonových, dřevěných, zděných a geotechnických podle Eurokódů.

Již léta trvá naše spolupráce se spřátelenou stavební školou v Magdeburgu na poli odborném i jazykovém, která je velikým přínosem pro studenty i pedagogy na obou stranách a výměnné pobyty a stáže se staly již běžnou součástí jejich vzdělávání. Obdobné kontakty jsme navázali se stavební školou v Žilině.

Slavné tradice školy jsou pro nás inspirací a neustálým zdrojem poučení. Na ně se snažíme smysluplně navazovat a pokračovat v nich za současných podmínek a pro dnešní společnost. Naším velkým přáním je, aby i druhé století bylo pro tuto školu úspěšné a aby naši nástupci za 50 či 100 let měli důvod zhodnotit naši práci a počiny jen pozitivně.

 

Strategie a postupy pro naplnění naší vize

Škola aktuálně reflektuje na současný vývoj ve stavebnictví ve všech vyučovaných oblastech. Byl zaveden nový studijní program Nízkoenergetické a pasivní objekty v rámci vyššího studia pro přípravu odborníků, zejména v souladu se zákonem o hospodaření energií. Další postupy jsou uvedeny v konkrétních školních vzdělávacích programech.

 

Vlastní hodnocení školy (autoevaluace)

Autoevaluace školy je každoročně opakována měřením tzv. přidané hodnoty znalostí žáků v rámci projektu Vektor, nově je škola zapojena do projektu „Kvalita školy“. Škola se dále zaměřuje v rámci vlastního šetření na další oblasti. Evaluační šetření jsou každoročně součástí výroční zprávy.