Zkvalitnění výuky stavebnictví

Projekt "Zkvalitnění výuky stavebnictví" r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016476 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016476

Název projektu: Zkvalitnění výuky stavebnictví

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast podpory: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Výše schválené podpory: 861 288,-- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2021

Popis a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Škola si k realizaci a naplnění cílů vybrala následujících 13 aktivit:

 1. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 2. Tandemová výuka v SŠ
 3. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 4. Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 48 hodin/48 týdnů
 5. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 6. Projektový den ve škole
 7. Projektový den mimo školu
 8. Komunitně osvětová setkání
 9. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
 10. Školní karierový poradce - personální podpora SŠ
 11. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin- osobnostně sociální rozvoj
 12. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin- kariérové vzdělávání
 13. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ