VOŠ - profil absolventa

Absolvent vyšší odborné školy vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství je připraven pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností ve stavebnictví na úseku dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb. Absolvent si prohloubí schopnost kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech a procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka.

Vyšší odborné vzdělání získané ve vzdělávacím programu Inženýrské stavitelství rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí jeho samostatné tvůrčí myšlení, prohlubuje vztah k práci a zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventu také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti a umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich.

Studiem si vypěstuje potřebu soustavného celoživotního vzdělávání. Měl by jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

K nejvýraznějším osobnostním rysům absolventa patří tyto schopnosti:

 • schopnost samostatného tvůrčího myšlení a pohotového rozhodování;
 • cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat;
 • aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve zcela specifické oblasti stavební praxe;
 • iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se na organizaci a řízení;
 • využívat získaných vědomostí a dovedností k řešení praktických úkolů;
 • získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se vzdělávat.

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa výrazně rozšiřuje dosažené středoškolské vzdělání studentů v oblasti aktivní znalosti cizího jazyka, prohlubuje prostorovou představivost, která je nezbytně nutná při řešení praktických úkolů v jejich budoucí specializaci a dále tato složka poskytuje širší vzdělání v oblasti informačních technologií, především pak v jejím praktickém využívání ve stavebnictví.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti na konkrétní případy, které umožní absolventu v krátkém čase se ve stavebnictví kvalifikovaně uplatnit při výkonu technických, technologických, technickoekonomických a dalších činností. Absolvent vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství dosahuje podstatně větších teoretických a praktických znalostí než absolventi příbuzných středoškolských studijních oborů Stavebnictví nebo Pozemní stavitelství, a to při přípravě, navrhování a realizaci inženýrských staveb.

Absolvent vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství získá ve své odbornosti kompetence:

 • užívá základní terminologii v jazykové komunikaci v odborném výkladu, četbě i mluveném projevu;
 • ovládá jazykově gramaticky správný písemný projev na úrovni dosaženého vzdělání;
 • má přehled o infinitezimálním počtu a pružně ovládá integrální i diferenciální počet jedné proměnné v běžných případech elementárních funkcí;
 • orientuje se v problematice matematické analýzy funkcí více reálných proměnných a má silný matematický aparát použitelný v široké škále partií fyziky;
 • zná zásady pravoúhlého, kosoúhlého a kótovaného promítání, které aplikuje při řešení úloh technického zobrazování;
 • ovládá konstrukci topografických ploch;
 • samostatně řeší problematiku pozemního stavitelství v souvislostech konstrukčních, technologických, materiálových, ekonomických, ekologických apod.;
 • orientuje se v jednotlivých kategoriích stavebních strojů, včetně zásad jejich údržby;
 • má znalosti základů geodézie, měření a vytyčování, včetně současných metod měření polohopisu a výškopisu;
 • optimálně aplikuje základní metody pro vytyčení polohy a výšky stavebních objektů;
 • má přehled o současných geodetických aparaturách GPS a měří přístroji GPS;
 • zná druhy katastrálních map a dokáže je využít při projektování staveb, orientuje se v základní problematice pozemkových úprav;
 • prakticky se orientuje ve stavebních materiálech horninového původu a jejich technologických vlastnostech ovlivněných jejich strukturou a mineralogickým složením;
 • využívá geologických a IG map při průzkumných pracích ve vztahu k ekonomice stavby;
 • klasifikuje a třídí zeminy dle hlavních kritérií a jejich využitelnosti pro konkrétní potřeby zakládání a realizace staveb v oborech inženýrského stavitelství;
 • má vytvořen základ praktických dovedností v oblasti laboratorních zkoušek zemin;
 • orientuje se v základních metodách, postupech a opatřeních v rámci sanace poruch na zemních násypových a zářezových tělesech.
 • zná způsoby zakládání pozemních a inženýrských staveb, navrhuje a posuzuje plošný základ, štětovou stěnu nebo roubení;
 • má důkladné znalosti stavebních konstrukcí a technologií stavebních prací ve vazbě na stavební materiál;
 • má znalosti v oblasti navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí staticky určitých i neurčitých z oceli, betonu, dřeva a zdiva;
 • řeší rovinné rámy a oblouky, analyzuje a řeší prvky prutové soustavy;
 • zná složité prostředí podnikových vztahů a orientuje se v procesu optimalizace stavební výroby v čase;
 • dokáže zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr pro danou stavbu, sestaví z těchto podkladů a projektu stavby specifikaci materiálu, vystaví podklady pro výpočet mezd;
 • zná fungování ekonomiky státu jak v makroekonomické oblasti, tak i v mikroekonomice;
 • zná základy ekonomiky fungování podniku, definuje základní ekonomické pojmy podnikového prostředí;
 • orientuje se ve stavebním zákoně, jeho prováděcích předpisech a speciálních předpisech (Zákon o vodách, Zákon drahách, Zákon o civilním letectví);
 • dokáže aplikovat ustanovení správního řádu v činnostech správních orgánů při správních řízeních při výstavbě;
 • má vědomosti z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k oboru činnosti;
 • má vědomosti o bezpečnosti a hygieně práce a ochraně zdraví při práci;
 • má rozsáhlé znalosti z oblasti výpočetní techniky a jejího praktického využívání ve stavebnictví;
 • má přehled o vývoji architektury a zařazuje stavby do jednotlivých architektonických slohů na základě znalosti jejich základních charakteristik;
 • dokáže obhájit své řešení pracovního úkolu se zohledněním svých vědomostí a dovedností.

Absolvování vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství umožňuje studentovi získat ještě další specifické znalosti i dovednosti dle zvoleného zaměření.

Obor Dopravní stavitelství:

 • popíše a objasní zákonitosti rozvoje přemísťovacích vztahů v ČR i v návaznosti na EU;
 • realizuje dopravní průzkum, popíše jednodušší metody dopravních prognóz;
 • navrhne úrovňové a mimoúrovňové křižovatky, určí kolizní body, ověří průjezd pomocí vlečných křivek;
 • orientuje se v kategoriích městských komunikací, skladebných a návrhových prvcích, včetně rozmístění dopravního značení;
 • analyzuje vliv komunikace na životní prostředí, koriguje negativní vlivy.
 • zvládne návrh a výpočet základních prvků směrových, výškových a v příčném řezu;
 • aplikuje poznatky o stavbě zemního tělesa, dokáže navrhnout a posoudit svah včetně zemní pláně a případně navrhnout její zlepšení;
 • zvládne návrh a statický posudek opěrných a zárubních zdí, hydrologický, hydraulický a technický návrh propustku;
 • navrhne konstrukci vozovky, včetně bezpečnostních zařízení;
 • dokáže formulovat zákonitosti vývoje železniční sítě;
 • řeší geometrii koleje, směrové a výškové vedení trasy;
 • navrhne zemní těleso včetně objektů a odvodnění;
 • správně navrhne uspořádání dopravny při respektování všech návrhových prvků;
 • vysvětlí principy neadhezních a nekonvenčních drah;
 • je schopen pojmenovat a následně aplikovat základní projekční prvky podzemních staveb;
 • navrhuje systémy a metody ražení nebo hloubení podzemních staveb pro jednotlivá geologická prostředí;
 • zná novodobé tunelovací metody, štítování;
 • má přehled o mostních konstrukcích, jejich zatížení a statickém působení;
 • zná konstrukční uspořádání mostů;
 • podílí se na řešení prvků mostní konstrukce;
 • využívá všech nezbytných projekčních podkladů, zejména výsledků geodetického, zaměření hydrogeologického a hydrologického průzkumu;
 • má praktické dovednosti v projektování, které bude moci uplatnit při výkonu povolání projektanta;
 • orientuje se v projektových dokumentacích dopravních staveb obecně, ve čtení výkresů a dalších grafických příloh, což budou moci dobře uplatnit nejen při zmíněném výkonu povolání projektantů, ale i v oblastech investorské přípravy, realizace staveb, správy a provozu dopravních staveb a v neposlední řadě i na úseku státní správy (povolování a kolaudace staveb a dozor nad nimi);
 • uplatňuje dříve získané dovednosti v aplikaci výpočetních programů AUTOCAD, WORD a EXCEL a využívá nástavbové programy ROADPAC, ROADCAD;

Obor Vodohospodářské stavby:

 • chápe vodu jako základní prvek života a zaujme celoživotní postoj ochránce vody ve všech jejích podobách;
 • rozumí souvislostem tvorby koryta toku s jeho sklonem, změnami průtoků a zvládá metody zjištění průtoků a rychlostí;
 • umí využít hydraulický tlak a z něj vyplývající sílu na nádrže, jezové konstrukce a přehrady;
 • formuluje pohybové rovnice a uplatňuje je na pohyb vody ve vodovodním potrubí, shybce a propustku;
 • používá řešení přepadu vody při měření průtoků i při návrhu jezů;
 • zná všechny typy staveb a jejich použití pro ochranu krajiny;
 • umí komunikovat se specialisty přírodovědných oborů a aplikuje jejich požadavky do návrhu staveb;
 • ovládá výpočet erozního smyvu a navrhuje technická opatření;
 • zná vodní zdroje, specifikuje zákonitosti jejich výskytu, analyzuje jejich kvalitativní a kvantitativní změny včetně způsobů jímání vody;
 • rozlišuje základní a speciální způsoby a procesy úpravy vody;
 • orientuje se v oblasti čerpací techniky a dalších nezbytných technologických zařízeních používaných v procesech jímání, úpravy a dopravy vody;
 • navrhuje vodohospodářská opatření – základní způsoby ochrany vod;
 • porovnává jednotlivá opatření ochrany proti povodním a navrhuje jejich použití;
 • orientuje se v systému správy vodohospodářských děl v ČR;
 • zná zdroje odpadních vod, orientuje se v zákonitostech a specifických podmínkách jejich vzniku a odtoku;
 • navrhuje konstrukční řešení stokových sítí a jejich objektového vybavení;
 • zhodnotí návrh základní objektové skladby a skladby technologických souborů klasické mechanickobiologické čistírny odpadních vod;
 • prakticky navrhuje výše uvedené objekty, stavby a zařízení;
 • prakticky projektuje vodohospodářské stavby obecně;
 • orientuje se ve čtení výkresů a dalších grafických příloh, což bude moci dobře uplatnit nejen při zmíněném výkonu povolání projektanta, ale i v oblastech investorské přípravy, realizace staveb, správy a provozu vodohospodářských staveb a v neposlední řadě i na úseku státní správy ve vodním hospodářství (povolování a kolaudace staveb a vodohospodářský dozor nad nimi);
 • uplatňuje dříve získané dovednosti v aplikaci výpočetních programů AUTOCAD, WORD a EXCEL a využívá nástavbové programy WINPLAN, AUTOPEN, MIKROSTATION.

Profil absolventa je tedy možno souhrnně charakterizovat těmito znaky:

 • univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství;
 • speciální odborná připravenost dle zvoleného zaměření;
 • pohotovost a schopnost spojovat ve své činnosti složku teoretickou i praktickou.