Stipendijní řád SŠ a SOU

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ) ve spolupráci s vedením školy vydává tento stipendijní řád platný pro žáky střední odborné školy a středního odborného učiliště.

Cílem zavedení Prospěchového stipendia je finančně motivovat žáky k zájmu o vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků.

Prospěchová stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února daného školního roku a za 2. pololetí zpravidla do 30. června příslušného školního roku.

Kritéria pro přiznání stipendií:

  1. žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů
  2. žák není z žádného předmětu hodnocen stupněm dostatečný nebo nedostatečný
  3. chování žáka je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
  4. žákovi nebyla v daném pololetí uložena žádná kázeňská opatření
  5. žák nemá neomluvenou absenci
  6. průměr známek žáka se vejde do příslušné hranice

Výše prospěchových stipendií:

Průměrný prospěch

Základní částka v Kč / pololetí

Poměrná částka v Kč / pololetí (*)

1,00 – 1,20 1 000,- 1 000∙K
1,21 – 1,50 500,- 500∙K
1,51 – 1,80 250,- 250∙K
1,81 - 2,00 100,- 100∙K

(*) K je koeficient stanovený na základě celkové částky uvolněné pro dané pololetí školního roku SRPDŠ pro výplatu stipendií a celkového počtu žáků, kteří v daném pololetí splnili kritéria pro výplatu stipendií.

Do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování.

Má-li žák v příslušném pololetí uznány některé předměty z předchozího vzdělání, nebo je-li z některých předmětů uvolněn, vyplácí se stipendium v poměrné částce odpovídající pouze těm předmětům, které žák v daném pololetí skutečně absolvoval.

Závěrečná ustanovení
Tato směrnice byla projednána a schválena Sdružením rodičů a přátel dětí školy při VOŠS a SŠS Vysoké Mýto dne 14. 4. 2021.

Směrnice nabývá účinnosti dne 15. 4. 2021.

 

Ve Vysokém Mýtě 14. 4. 2021

 

Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA

předseda SRPDŠ

 

Ing. Jiří Skalický

ředitel školy

 

Další stipendia:
stipendia pro studenty VOŠ
stipendia pro vybrané obory SOU (Zedník, Vodař)