Provozní řád WiFi sítě

wifi zone

WiFi síť umožňuje přístup k Internetovým službám prostřednictvím bezdrátového připojení do počítačové sítě nacházející se v budovách školy a jejím blízkém okolí.

WiFi síť smějí používat pouze zaměstnanci, studenti a žáci VOŠS a SŠS Vysoké Mýto. Ukončením studia či pracovního poměru toto právo zaniká. Krátkodobé používání WiFi sítě jiným osobám může povolit a zajistit pouze poučený zaměstnanec školy.

Informace o přístupových informacích nesmí uživatel poskytnout neoprávněným osobám.

Škola nemá povinnost poskytnout služby WiFi sítě a může aktivně bránit používání jednotlivci či skupině uživatelů.

Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo připojených zařízení.

Uživatelé nesmějí používat WiFi síť pro činnosti, které:

  • porušují práva duševního vlastnictví
  • mohou vést k zneužití sítě pro komerční, náboženskou nebo rasovou agitaci, případně pro jiné aktivity, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR
  • vedou k jakékoliv manipulaci s objekty, soubory a www stránkami, které obsahují tématiku erotickou, pornografickou, nacistickou, vedoucí k hanobení národnosti, rasy a přesvědčení
  • omezují soukromí uživatelů, a to i v těch případech, kdy uživatelé svá vlastní data explicitně nechrání
  • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
  • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí nebo souvisí s odposloucháváním provozu sítě
  • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon nebo plýtvají kapacitou sítě
  • umožní provozovat jakékoliv serverové aplikace na připojeném zařízení (www stránky, soubory přístupné přes FTP, herní servery, ...)
  • Porušení pravidel užívání WiFi sítě bude považováno za porušení studijního řádu, podle kterého může být uloženo kárné opatření až po vyloučení ze studia.