Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

pondělí, 01 červenec 2024 11:45 | Ing. Jiří Skalický

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 422/2003 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) třetí kolo přijímacího řízení do oboru Zedník (36-67- H/01) a stanovuje příslušná kritéria přijímání (viz zde).

Přihlášky je možné podat do 27. 8. 2024 v listinné podobě na tiskopisu přímo do kanceláře školy osobně každý pracovní den od 7:00 do 15:00, popř. poštou na adresu uvedenou v kontaktech.
Přihláška ke studiu musí povinně obsahovat tyto přílohy:

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
  • formuláře přihlášky i všech příloh najdete zde.

Kromě povinných příloh může zákonný zástupce uchazeče doložit další skutečnosti, které mají vliv na příjímací řízení. Vše je podrobně specifikováno přímo v kritériích přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.

Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřených kopií všech příloh. Nepředložení originálu nebo úředně ověřeného dokladu na výzvu ředitele školy vede k nepřijetí uchazeče nebo nezapočítání bodového hodnocení (např. v případě vysvědčení z předchozího vzdělávání).

Uchazeč přijatý ke vzdělání předloží nejpozději v den nástupu do školy, tj. 2. 9. 2024, doklad o splnění povinné školní docházky. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru Zedník (36-67-H/01) je stanoven na 3 žáky.

wwworks foto 22 2