Stipendijní řád SŠ a SOU

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ) ve spolupráci s vedením školy vydává tento stipendijní řád platný pro žáky střední školy a středního odborného učiliště.

Cílem zavedení Prospěchového stipendia je finančně motivovat žáky k zájmu o vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků.

 

Kritéria pro přiznání stipendií:

  1. žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů
  2. žák není z žádného předmětu hodnocen stupněm dostatečný nebo nedostatečný
  3. chování žáka je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
  4. žákovi nebyla v daném pololetí uložena žádná kázeňská opatření
  5. žák nemá neomluvenou absenci
  6. průměr známek žáka se vejde do příslušné hranice

Výše prospěchových stipendií:

Průměrný prospěch

Kč/pololetí

1,00 – 1,20

3000,-

1,21 – 1,50

2000,-

1,51 – 1,80

1000,-

1,81 – 2,00

500,-

2,01 – 2,20

250,-

Do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování.

 

Další ustanovení

O přiznání prospěchového stipendia není třeba žádat.

Prospěchová stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014.

Ve Vysokém Mýtě dne 29. 8. 2014                                      

 

Miroslav Bače
předseda SRPDŠ

                                                                                                                                             

Ing. Pavel Vacek
ředitel školy

 

Další stipendia:
stipendia pro studenty VOŠ
stipendia pro vybrané obory SOU (Zedník, Vodař)