VOŠ - Charakteristika vzdělávacího programu

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu


Vzdělávací program Inženýrské stavitelství studenty připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných technickohospodářských činností v oblasti inženýrského stavitelství zejména dopravních staveb a vodního stavitelství, a to jak po stránce navrhování těchto staveb, tak i po stránce jejich přípravy a realizace.

Vzdělávací program přímo navazuje na středoškolský studijní obor 36-47-M/001 Stavebnictví zaměřený na Pozemní stavitelství, Stavební obnovu, Dopravní stavitelství nebo Vodohospodářské stavby. Přitom tyto obory specifickým způsobem rozvádí, prohlubuje a doplňuje o další disciplíny související s inženýrskými stavbami. V rámci přímé účasti studentů na přípravě, projektování a realizaci výše zmíněných staveb v průběhu praktické přípravy (odborné praxe) se předpokládá i získání dostatečných praktických znalostí a dovedností.

Cílem vzdělání ve vyšším studiu je komplexní teoretická a praktická příprava doplněná odbornou praxí u konkrétních organizací, jejichž činnost má přímý vztah k vyučovanému oboru, což vytváří optimální podmínky pro budoucí úspěšné působení absolventa v povoláních, které souvisí s navrhováním, přípravou a realizací staveb dopravního nebo vodního stavitelství.

Vzdělávací program motivuje osobní seberealizaci, vlastní aktivní účast související s tvořivou produktivní a zodpovědnou činností ostatních lidí na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionu i v celém světě. Studenty vede ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí a připravuje je očekávat rizika a nejistoty při nalézání cest svého profesního uplatnění a profesní připravenosti, adaptovat se na změny situace na trhu práce.

2. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu


Obsah vzdělávání je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru, tj. aby studenti po úspěšném absolvování a po určité velmi krátké době zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat náročné činnosti technickohospodářských pracovníků v dané oblasti stavebnictví.

Charakteristika obsahu vzdělání vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství navazuje na základ, zahrnutý v pojetí jednotlivých zaměření oboru Stavebnictví. Vzhledem k této skutečnosti je obsah vzdělání v prvním ročníku vyšší odborné školy koncipován tak, že je posílena teoretická výuka s ohledem na doplnění a vyrovnání rozdílné vstupní úrovně znalostí a dovedností studentů přicházejících z různých středních škol. V následujících ročnících (druhém a třetím) je teoretická příprava vhodně doplněna praktickou přípravou v podobě odborné praxe.

Výuka vede k návyku důsledného respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí, včetně péče o kulturnost práce a pracovního prostředí.

Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem. Zahrnuje všeobecně vzdělávací, odborné a specificky odborné (dle zvoleného zaměření) učivo. Nedílnou součástí vyššího studia je náročná praktická příprava, která je uskutečňována formou odborné praxe ve druhém a třetím ročníku studia.

Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují studentům vyučovací moduly (předměty) cizí jazyk, matematika, deskriptivní geometrie a tělesná výchova. Do všeobecně vzdělávací složky rovněž patří i modul ochrana člověka za mimořádných okolností, který je zařazen v úvodu každého ročníku.

Učivo cizího jazyka vytváří v návaznosti na učivo střední školy další řečové dovednosti, které jsou nezbytné pro aktivní samostatné jednání ve vzniklé cizojazyčné odborně zaměřené komunikativní situaci. Prvořadým úkolem je zde vytvoření dovednosti samostatného čtení nebo studia odborného textu, zejména časopiseckého, reklamní literatury, technické dokumentace a další literatury potřebné pro práci technickohospodářského pracovníka, pro rozvíjení jeho odborných zájmů a potřeb dalšího celoživotního vzdělávání.

Průpravný charakter má vyučovací modul (předmět) deskriptivní geometrie, který rozvíjí prostorovou představivost studentů a vede je k přesnému grafickému vyjádření představy. Učivo modulu navazuje na látku středoškolské deskriptivní geometrie, kterou výrazným způsobem prohlubuje a rozšiřuje.

Učivo modulu (předmětu) informatika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat výpočetní techniku jak při své práci po absolvování školy, tak i v průběhu studia v jiných vyučovacích modulech. Učivo modulu předpokládá u studentů již dobré znalosti práce s počítačem. Po prohloubení dovedností práce s kancelářskými programy spočívá těžiště výuky ve zvládnutí některých ze špičkových aplikačních programů pro stavebnictví (AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD, RailCAD, NEXIS 32, ALLpan, WinPlan, GEUS, GEO4), které se výrazně uplatňují při navrhování inženýrských staveb.

Obsahem odborné a specifické odborné složky vzdělání jsou vyučovací moduly, které zásadním způsobem vytvářejí profil absolventa a připravují ho pro jeho budoucí uplatnění v oboru. Patří sem především vyučovací moduly architektura inženýrských staveb, pozemní stavitelství, stavební stroje a elektrotechnika, geodézie, geologie, mechanika zemin, stavební mechanika, pružnost a pevnost, statika, betonové konstrukce a stavby, dřevěné a kovové konstrukce, všeobecná ekonomie, základy podnikové ekonomie, organizace a řízení staveb, veřejné stavební právo a dále vyučovací moduly, které obsahují učivo z oblasti dopravního stavitelství a z oblasti vodohospodářských staveb. Jsou to zejména vyučovací moduly stavba silnic a dálnic, městské komunikace, železniční stavby, mosty, podzemní stavby, dopravní inženýrství resp. stavby hydrotechnické, stavby meliorační, vodárenství a úprava vody, stokování a úprava odpadních vod, vodohospodářský provoz a hydrologie a hydraulika. Učivo poskytuje znalosti podstaty jevů, zákonitostí a vztahů technologických, provozních, ekonomických i ekologických. Ve všech hlavních odborných disciplínách jsou zahrnuty principy ochrany a tvorby životního prostředí.

Aplikace intelektuálních dovedností v celém odborném rozsahu studia je cílem modulu konstrukční projekt (zaměřený na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby).

Důležitou součástí studia je praktická příprava (uskutečňovaná formou odborné praxe) jejíž význam vyplývá z poslání vyšších odborných škol, tj. vychovat odborníky, kteří jsou schopni téměř okamžitě nastoupit do řídících funkcí na stavbě, do správních orgánů či pracovat v projekčních kancelářích. Odborná praxe v úhrnné délce 20 týdnů umožňuje studentům získat dostatečné praktické znalosti při práci v projekční kanceláři, při řízení stavebních prací na stavbě a při činnostech v orgánu státní správy či samosprávy. Tyto znalosti a dovednosti výrazně zkvalitňují vlastní studium oboru uplatněním teoretických vědomostí při činnostech odpovídajících stavební praxi.

Individuální zaměření studentů v souladu s jejich schopnostmi a zájmy umožňuje učivo povinně volitelných modulů. Povinně volitelné moduly tak dotváří specifický charakter vzdělávacího programu, nebo doplňuje odborné učivo.

Příležitost k uplatnění individuálních zájmů i k rozšíření jazykových znalostí dává studentům učivo volitelných nepovinných modulů. Tyto moduly umožňují studium dalšího živého jazyka nebo rozšíření znalostí z matematiky. Volitelné nepovinné moduly jsou z hlediska struktury i obsahu plně v kompetenci ředitele školy.

Na studenty se při studiu vzdělávacího programu, zejména pak při praktické přípravě, vztahují příslušná ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých. Kromě toho musí být respektovány i další zákony, vyhlášky, nařízení, metodické pokyny a jiné dokumenty, týkající se zajištění podmínek pro bezpečnost práce a ochranu zdraví.