kritéria přijímacího řízení na střední školu

1. kolo přijímacího řízení

1. řádný termín: 12. dubna 2018

2. řádný termín: 16. dubna 2018

Ředitel školy rozhodl, že v rámci 1. kola přijímacího řízení uchazeči vykonají jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Český jazyk a literatura

  • Celkový maximální počet bodů: 50

Matematika

  • Celkový maximální počet bodů: 50

Výsledky jednotlivých testů přijímacího řízení lze uplatnit pro případné přijetí na druhou školu, na kterou žák podává přihlášku.

 

stanovení výsledného počtu bodů v 1. kole přijímacího řízení:

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z níže uvedených kritérií:

  1. Získaný počet bodů z oboru testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení minimálně 20 bodů ze 100 možných v rámci těchto testů.
  2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední 3 klasifikační období - uchazeč získá počet bodů podle vztahu  5,55 x (12 - S), přičemž hodnota S je součet průměrů známek posledních 3 klasifikačních období. Uchazeč může takto získat max. 50 bodů.
  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, což je doložená účast uchazeče v soutěžích matematických nebo fyzikálních olympiád a umístění do 3. místa v krajské úrovni (uchazeč bude zvýhodněn 5-ti body).

 

Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem z matematiky za poslední tři klasifikační období.