Kritéria přijímacího řízení na SOŠ

pozn.: kritéria pro přijetí ke studiu v následujícím školním roce 2019/2020 zde budou uvedeny nejpozději 31. 1. 2019. Lze však předpokládat obdobná pravidla, jako u předchozího přijímacího řízení.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z níže uvedených kritérií. Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem z matematiky za poslední tři klasifikační období.

  1. Získaný počet bodů z písemných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení minimálně 20 bodů ze 100 možných v rámci těchto testů.

  2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední 3 klasifikační období - uchazeč získá počet bodů podle vztahu  5,55 x (12 - S), přičemž hodnota S je součet průměrů známek posledních 3 klasifikačních období. Uchazeč může takto získat max. 50 bodů.

  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, což je doložená účast uchazeče v soutěžích matematických nebo fyzikálních olympiád a umístění do 3. místa v krajské úrovni (uchazeč bude zvýhodněn 5-ti body).

Jednotné písemné testy 

V rámci 1. kola přijímacího řízení uchazeči vykonají jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Český jazyk a literatura

  • Celkový maximální počet bodů: 50

Matematika

  • Celkový maximální počet bodů: 50

Výsledky jednotlivých testů přijímacího řízení lze uplatnit pro případné přijetí na druhou školu, na kterou žák podává přihlášku. Konkrétní termíny jednotlivých kol naleznete zde.