Stipendijní řád SOU

Ředitel školy vydává na základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 stipendijní řád, v souladu s § 30, odst. 4 školského zákona.

 
Prospěchové stipendium bude vypláceno dle kritérií od 1. 9. 2010 pro obor Zedník (36 – 67 – H/01 a 36 – 67 – H/001).
 
Kritéria pro přiznání stipendií:
 
•   hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný
 
•   celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl
 
•   chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
 
•   ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka
 
•   žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy
 
•   žák nemá neomluvenou absenci
 
Žák je hodnocen za dosažené studijní výsledky předcházejícího pololetí.
 
Po splnění kritérií, bude žákovi poskytnuto prospěchové stipendium ve výši (Kč):
 
 Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu Měsíční výše stipendia
 v 1. ročníku 
 Měsíční výše stipendia
v 2. ročníku
Měsíční výše stipendia
v 3. ročníku 
 1 - výborný  400  500  600
 2 - chvalitebný  300  300  400

Pro přiznání první výše stipendia od 1. 9. 2010 budou brány výsledky za 4. čtvrtletí šk. roku 2009/10.

Stipendium bude vypláceno měsíčně, do 10. následujícího měsíce.
 
V době přerušení studia a o letních prázdninách (červenec, srpen) není stipendium vypláceno.
 
Ukončí-li žák studium v pololetí, kdy má přiznané stipendium, bude mu vypláceno naposledy za celý ukončený kalendářní měsíc, kdy byl žákem školy.
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 20. 4. 2010                                       Ing. Pavel Vacek
                                                                                                 ředitel školy


Dodatek č. 1 ke
 
Stipendijnímu řádu
 
vydanému 20. 4. 2010
 
 
od 2. pololetí školního roku 2011/12 bude prospěchové stipendium vypláceno i pro učební obor Vodař (36 – 65 – H/01) za stejných kritérií jako pro učební obor zedník.
 
 
 
ve Vysokém Mýtě dne 15. 8. 2011                                                  Ing. Pavel Vacek
                                                                                                              ředitel školy